Halk Sağlığı Uzmanları Mecburi Hizmet Kuralarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of Public Health Specialists’ Compulsory Service Drawing of Lots

Süleyman Utku Uzun, Hüseyin Gültekin

Özet


Özet

Bu çalışma, halk sağlığı uzmanlarının mecburi hizmet kuralarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2016 yılı Mayıs ayında, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kura arşivi taranarak, 2005 yılından itibaren yapılan 68 mecburi hizmet kurası değerlendirilmiştir. Çalışmada, kuranın yapıldığı dönem, açılan münhal kadrolar, kuraya katılan kişi sayısı, illerin hizmet bölge grupları ve bulunduğu coğrafi bölgeleri, mezun olunan üniversite ve cinsiyet değerlendirilmiştir. 68 kuraya toplam 236 halk sağlığı uzmanı katılmıştır. Mazeret kurallarına katılanlar dışlandığında sonuçta 158 halk sağlığı uzmanı için açılan münhal kadrolar incelenmiştir. 158 halk sağlığı uzmanı için 68 kurada toplam 183 kadro açılmıştır. Açılan kadroların %71’i (n=130) halk sağlığı müdürlüğü kadrosu iken, %29’u (n=53) toplum sağlığı merkezi (TSM) kadrosudur. Kuralarda en çok açılan il Şanlıurfa (14 kez)’dır. Açılan yerlerin %26.8’i (n=49) Doğu Anadolu bölgesinde, %26.2’si (n=48) Güneydoğu Anadolu bölgesinde, %19.7’si (n=36) Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Hizmet bölge gruplarına göre bakıldığında; açılan illerin %34.4’ünün (n=63) 6. bölgede, %23’ünün (n=42) 5. bölgede yer aldığı görülmüştür. Son 5 yıl öncesi yapılan kuralarda açılan kadroların %19.8’i TSM kadrosu iken son 5 yıldaki yapılan kuralarda açılan kadroların %39.1’i TSM kadrosudur (p=0.007). Halk sağlığı uzmanları, mecburi hizmet kuralarında çoğunlukla gelişmemiş hizmet bölgesindeki illere atanmaktadır. Kuralarda açılan TSM kadroları son 5 yılda artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mecburi Hizmet, Kura, Halk Sağlığı

Abstract


This study was conducted to evaluate the public health specialists’ compulsory service based on a drawing of lots. In this descriptive study, 68 sets of compulsory service based on a drawing of lots since 2005 were evaluated by using archives of compulsory service sets indexed in the Ministry of Health General Directorate of Management Services in May 2016. The term of compulsory service lot, vacant positions, the number of people participating in the draw, service areas of provinces and their geographic areas, the university of graduation and gender were evaluated in the study. 236 public health specialists participated in 68 compulsory services based on a drawing of lots. After excluding participants, who attended to alibi drawing of lots, vacant positions opened for 158 public health specialists were analyzed in total. A total of 183 vacant positions have been opened in 68 drawing of for 158 public health specialists. 71% (n=130) of the opened positions (n = 130) were in public health directorates, while 29% (n = 53) is in community health centers (CHC). The most opened province in lots was Şanlıurfa (14 times). 26.8% (n = 49) of provinces opened in lots were in the Eastern Anatolia, 26.2% (n = 48) in Southeastern Anatolia and 19.7% (n = 36) in the Black Sea region. When evaluated according to service areas of provinces, 34.4% (n = 63) of provinces opened in lots were in Zone 6, 23% (n = 42) in Zone 5. 19.8% of opened positions in lots that were drawn in last 5 years were in CHC, while %39.1 of opened positions in lots that were drawn in last 5 years were in CHC (p = 0.007). In compulsory service based on a drawing of lots, public health specialists were mostly assigned to work in provinces that are in underdeveloped service areas. Opened CHC positions in lots are increasing in the last 5 years.

Keywords: Compulsory Service, Drawing of Lots, Public Health


Tam Metin:

PDF

Referanslar


World Health Organization. Increasing access to health workers in remote and rural locations through improved retention: global policy recommendations. WHO: Geneva, 2010.

Frehywot S, Mullan F, Payne PW, Ross H. Compulsory service programmes for recruiting health workers in remote and rural areas: do they work? Bulletin of the World Health Organisation 2010;88(5):364-70.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050705-2.htm Erişim Tarihi: 20.05.2016

Türk Tabipleri Birliği. Mecburi hizmet uygulamasında sorular ve yanıtlar. http://www.ttb.org.tr/index.php/Genel/mecburi-hizmet-ile-ilgili-sorulan-sorular-271.html Erişim Tarihi: 20.05.2016

Türk Tabipleri Birliği. Hekimlik sorunları 2012. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/hekimsorunlari.pdf Erişim Tarihi: 20.05.2016

Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk tabipleri birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu 2010. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2010.

Önen R, Kaptanoğlu C, Aksaray G, Dilbaz N, Sever G, Tekin D. Hekimlerde ruhsal belirti dağılımı üzerine bir çalışma. Düşünen Adam 1993;6(1-2):3-15.

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu. Türkiye’de halk sağlığı uzmanları için insangücü planlaması (2013-2023). http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/HALK SAGLIGI UZMANI INSAN GUCU PLANLAMA_2014.pdf (Erişim Tarihi: 25.05.2016)

Mollahaliloğlu S, Aydoğan Ü, Kosdak M, Öncül HG, Dilmen U. Physician scarcity in underdeveloped areas of turkey: what do new graduate physicians think?. Rural and Remote Health. 2012;12:2067.

Mollahaliloğlu S, Aydoğan Ü, Kosdak M, Öncül HG, Dilmen U. The views of new graduate physicians about compulsory service in turkey. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2012;20(4):140-5.

Mollahaliloğlu S, Uğurluoglu Ö, Işık O, Kosdak M, Taşkaya S. Factors affecting the work of physicians in rural areas of turkey. Rural and Remote Health. 2015;15:3048.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.