Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçları/Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine Phase 3 Committees Evaluation Survey Results

Edip Güvenç Çekiç, Mert Küçük

Özet


Özet
Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencilerinin aldıkları tıp eğitiminden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından MSKÜ Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerine uygulanan memnuniyet anketleri değerlendirilmiştir. Öğrencilere, ilk 5 ders kurullarını değerlendirdikleri 13 sorudan oluşan ders kurulu memnuniyet anketi uygulanmıştır. Ders kurullarındaki memnuniyet düzeyleri 5’li Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Ankette sorulan “Bu kurulu genel olarak değerlendiriniz.” sorusuna verilen yanıtlar, öğrencilerin bu ders kurulu hakkındaki genel memnuniyet düzeyini gösterdiği kabul edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca öğrencilerin sınav başarıları kaydedilmiş olup memnuniyet düzeyleri ile benzerlik ilişkisi değerlendirilmiştir. Öğrencilerin ankete katılım oranları %43.7–75 aralığında değişmektedir. Birinci ve beşinci ders kurullarındaki genel memmnuniyet düzeyi ortalamasının (sırasıyla 3.6±0.75; 3.6±0.70) diğer kurullarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Anketteki “Bu ders kurulu bilgi birikimimi ve davranışlarımı olumlu yönde etkiledi.” sorusuna verilen yanıtlar ile genel memnuniyet düzeyine verilen yanıtlar arasında her kurulda anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.01 her kurul için sırasıyla korelasyon katsayıları: 0.54; 0.75; 0.62; 0.73; 0.50) görülmüştür. Ayrıca, ders kurulu “genel memnuniyet düzeyleri” ile sınav yüzde başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p=0.02, r =0.932) görülmüştür. Bu çalışma, öğrencilerin verilen tıp eğitimi hakkındaki memnuniyetlerini değerlendirerek öğrencilerin de aldıkları eğitimlerin iyileştirilmesine katkıda bulunabilmesi bakımından önemlidir. Çalışmanın bulguları idare ve öğretim üyeleri ile paylaşılmış olup önemli konularda ilerleme sağlanmıştır. Anketlerin ilerleyen yıllarda tekrarlanarak memnuniyet düzeylerinin değişiminin izlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmamızın verilerinin MSKÜ Tıp Fakültesinin ulusal ve uluslararası akreditasyonu amacına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Memnuniyet Anketi, Öğrenci, Tıp Eğitimi

Abstract
In this study, it was aimed to determine the satisfaction levels of the 3rd year students of Muğla Sıtkı Koçman University (MSKU) Faculty of Medicine and to investigate the factors affecting their satisfaction levels. In this study, the satisfaction surveys applied to the 3rd year students of the Faculty of Medicine during the 2015-2016 academic year were evaluated. The satisfaction surveys consisting of 13 questions that evaluating the first 5 committees were applied to the 3rd year students. Satisfaction levels in committees were evaluated with a 5 point Likert scale. In the survey it was accepted that the results of the question item entitled “Please rate the committee in general” indicated the level of overall satisfaction of the committees. In this study, students’ grades in the exams were recorded and the relation between students’ grades and their satisfaction levels was evaluated. Students’ participation rates to the survey varied from 43.7% to 75%. The levels of overall satisfaction in the first and the fifth committees were found statistically significantly higher when compared with other committees (3.6 ± 0.75; 3.6 ± 0.70, respectively) than the other committees (p<0,05). There was a significant relation between the overall satisfaction levels and the answers given to the “This committee had positive effects on my knowledge and attitudes” entitled question item in all interpreted committees (p<0.01 Pearson correlation coefficients were 0.54, 0.75, 0.62, 0.73, 0.50 respectively for each committees). There was also a significant correlation between the overall satisfaction levels and the exam grades of the committees (p = 0.02, r = 0.93). The study is important in order to give students an opportunity to contribute their medical education by evaluating their satisfaction levels. The findings of the study were shared with the administrative bodies and the faculty’s academic members and the progress has been made in important issues in due course. It is aimed to repeat the surveys in the following academic years to monitor the change in students’ satisfaction levels. Moreover, it is considered that the data of this study will aid the national and international accreditation initiations of MSKU Faculty of Medicine.
Keywords: Medical Education, Student, Satisfaction Survey

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bakanlar Kurulu 2007/12149 Sayılı Kararı. Resmi Gazete. 2007/26551http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070613-4.htm erişim tarihi:01/02/2017.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi. 2016. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/65833 erişim tarihi:01/02/2017.

Christensen L. Karle H. Nystrup J. Process-outcome interrelationship and standard setting in medical education:the need for a comprehensive approach. Med Teach. 2007;29:672–7.

World Federation of Medical Education (WFME). Basic Medical Education. WFME Global Standards for Quality Improvement. New edition 2012. revised. 2015. http://wfme.org/standards/bme/78-new-version-2012-quality-improvement-in-basic-medical-education-english/file erişim tarihi:01/02/2017.

Jones R. Higgs R. De Angelis C. Prideaux D. Changing face of medical curricula. Lancet. 2001;357:699–703.

Sarıkaya Ö. Gülpınar MA. Keklik D. Kalaça S. Öğrencilerin Sesini Dinlemek:Eğitimin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Tıp Eğit Dün. 2002;9:6–12.

Çelebiler NY. Süzen B. Şendağ R ve ark. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4-5-6. Sınıf Öğrenci Memnuniyeti Düzeyi Değerlendirilmesi. Düzce Üni Sağlık Bil Enst Derg. 2013;3(1):1 – 9.

Edirne T. Deveci A. Kolusarı A. Can T. Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri ve Tıp Eğitimi. Van Tıp Derg 2008;15(1):18–22.

Turan-Özdemir S. Cankur NŞ. Kurt MA. Tıp Fakültesi öğrencilerinin anatomi uygulamaları hakkındaki görüşleri:Bir geri bildirim örneği. Uludağ Üni Tıp Fak Derg. 2001;27:1–8.

Murat Ö. Kavaklı A. Kuş İ. Songur A. Zararsız İ. Sarsılmaz M. Tıp Öğrencileri Nasıl Bir Anatomi Eğitimi İstiyor? Tıp Eğit Derg. 2003; 10:7–14.

Alimoğlu MK. Gürpınar E. Şenol Y. Çubukçu S. Aktekin M. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları Konusundaki Memnuniyetleri. Tıp Eğit Dün. 2004;14:8–14.

Bolliger. Doris U; Wasilik O. Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Educ. 2009;30:103–16.

Butt BZ. Rehman KU. A study examining the students satisfaction in higher education. Procedia - Soc Behav Sci. 2010;2:5446–50.

Antepohl W. Herzig S. Problem-based learning versus lecture-based learning in a course of basic pharmacology:A controlled. randomized study. Med Educ. 1999;33:106–13.

Colliver JA. Effectiveness of problem-based learning curricula:research and theory. Acad Med. 2000;75:259–66.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.